เอกสารเผยแพร่

ล่าสุด

5 อันดับยอดนิยม

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Icon

วีดีโอคู่มือ google classroom การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านต่อการควบคุมมอดข้าวสาร (Sitophilus oryzae L.) ในข้าวอินทรีย์

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการปลูกปาล์มน้ำมัน แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี