เอกสารเผยแพร่

ล่าสุด

5 อันดับยอดนิยม

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Icon

รายงานการวิจัยเรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Icon

วีดีโอคู่มือ google classroom การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

Icon

คู่มือ google classroom ฉบับครูผู้สอน ปรับปรุงครั้งที่ 1

Icon

คู่มือ google classroom ฉบับนักศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1