สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Early Childhood Education
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.(Early Childhood Education)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Comming Soon

ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ..

Accordion Example

Note: The data-parent attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.