สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Business Computer
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.(Business Computer)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Comming Soon

ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ..