ข่าวประชาสัมพันธ์
     
  อาจารย์
3 | | | ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2559 ดำเนินการบันทึก มคอ.3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.พ. 60 | | | 4
   
  นักศึกษา
3 | | | นศ. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียน 2/2559 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 60 - 3 ก.พ. 60 | | | 4
   
ระบบบันทึกและรายงาน TQF

 

     
คลิกเข้าสู่ระบบบริการฯ Home คู่มือออนไลน์ ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน/สอบ Thabian-Watpon-PNCC แบบฟอร์มและใบคำร้อง หลักสูตรอนุปริญญา ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม