• darkblurbg
  • darkblurbg

 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยินดีต้อนรับ ...           รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59, 60)

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2/2560รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59, 60)

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด