• darkblurbg

 ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ... จุบุๆ           รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการอบรมการเรียนรู้มารยาทในการเรียนร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560

กําหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด