ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศษ. (การศึกษาปฐมวัย)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Education Program in Early Childhood Education
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         การศึกษาปฐมวัย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศษ 0103 3 (2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0404 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ ศษ 0102 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0106 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0107 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) ศษ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0105 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0112 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศษ 0101 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศษ 0104 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0111 3 (1-4-4)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0110 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0203 3 (3-0-6)
ศึกษาทั่วไป ศท 0402 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0113 3 (1-4-4)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0109 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0114 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) ศษ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0108 3 (1-4-4)
วิชาชีพ (บังคับ) ศษ 0115 3 (1-4-4)
วิชาการฝึกงาน ศษ 0125 3 (200)
วิชาชีพ (เลือก) ศษ XXXX 3 (X-X-X)
วิชาเลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -