ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Business Administration (Business Computer)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.BA. (Business Computer)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         - ไม่มี -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         - ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
         - เจ้าหน้าที่ธุรการ
         - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
         - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
         - เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0203 3 (3-0-6)
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0101 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0109 3 (2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0102 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0107 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0111 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (เลือก) บธ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0110 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) บธ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0303 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0103 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0113 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0114 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0104 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0112 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0115 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0402 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0105 3 (2-2-5)
วิชาการฝึกงาน บธ 0124 3 (320)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0106 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0116 3 (0-6-3)
วิชาชีพ (เลือก) บธ XXXX 3 (X-X-X)
วิชาเลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -