ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Local Government

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts (Local Government)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Local Government)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         - ไม่มี -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำภาคประชาสังคม เอกชน และอาชีพอิสระ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0201 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0202 3 (3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0203 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0205 3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0206 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0203 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ ศศ 0204 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0212 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0213 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) ศศ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0402 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0403 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0207 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0209 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0214 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0208 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0210 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0215 3 (2-2-5)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0211 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) ศศ 0216 3 (2-2-5)
วิชาการฝึกงาน ศศ 0228 4 (240)
วิชาชีพ (เลือก) ศศ XXXX 3 (X-X-X)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -