ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Business Administration (General Management)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.BA.(General Management)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         - ไม่มี -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         - ปฏิบัติงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับงานการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น งานคลังสินค้า งานการผลิต งานการตลาด งานขาย งานธุรการ งานจัดซื้อและพัสดุ งานบัญชี งานบริการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
         - ปฏิบัติงานในส่วนราชการเกี่ยวกับงานการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานบริการและประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อและพัสดุ เป็นต้น
         - ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0402 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0201 3 (3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0101 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0104 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0107 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0202 3 (3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0105 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0203 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0103 3 (3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0102 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0204 3 (3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (ตุลาคม – มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0105 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0202 3 (2-2-5)
พื้นฐานวิชาชีพ บธ 0106 3 (3-0-6)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0206 3 (2-2-5)
วิชาเลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0207 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0208 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) บธ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0209 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (บังคับ) บธ 0205 3 (2-2-5)
วิชาชีพ (เลือก) บธ XXXX 3 (X-X-X)
วิชาการฝึกงาน บธ 0216 3 (200)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -