ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อิสลามศึกษา)
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ศศ. (อิสลามศึกษา)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Arts Program (Islamic Studies)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.A. (Islamic Studies)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         - ไม่มี -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         - ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
         - ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสามัญ
         - ผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนปอเนาะ
         - ผู้สอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0202 3 (2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (2-2-5)
วิชาแกน ศศ 1201 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1213 3 (3-0-6)
วิชาเลือก ศศ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
วิชาแกน ศศ 1202 3 (3-0-6)
วิชาแกน ศศ 1204 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1215 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1216 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1214 3 (3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาแกน ศศ 1203 3 (3-0-6)
วิชาแกน ศศ 1206 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1208 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1212 3 (3-0-6)
วิชาเลือก ศศ XXXX 3 (X-X-X)
วิชาเลือก ศศ XXXX 3 (X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0403 3 (3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
วิชาแกน ศศ 1205 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1209 3 (3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไป ศท 0303 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1207 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1210 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ ศศ 1211 3 (3-0-6)
วิชาการฝึกงาน ศศ 1223 3 (320)
วิชาเลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -