ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
         ภาษาอังกฤษ : Associate of Public Health Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
         ชื่อย่อ (ไทย) : อ.ส. (สาธารณสุขชุมชน)
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Public Health (Community Health)
         ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.P.H. (Community Health)

วิชาเอก (ถ้ามี)

         - ไม่มี -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
         - เจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
         - เจ้าพนักงานสาธารณสุขในฝ่ายสาธารณสุขขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
         - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกัน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         ณ ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

- NO DATA -

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0101 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0401 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0301 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0101 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0102 3 (2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0102 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0402 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0104 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0105 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0104 3 (2-2-5)
ศึกษาทั่วไป ศท 0403 3 (3-0-6)
เฉพาะ สศ 0108 3 (3-0-6)
เฉพาะ สศ 0110 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0112 3 (2-2-5)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
ศึกษาทั่วไป ศท 0203 3 (3-0-6)
ศึกษาทั่วไป ศท 0302 3 (3-0-6)
เฉพาะ สศ 0107 3 (3-0-6)
เฉพาะ สศ 0113 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0115 3 (2-2-5)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - มกราคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
เฉพาะ สศ 0116 3 (3-0-6)
เฉพาะ สศ 0109 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0114 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0106 3 (2-2-5)
เฉพาะ สศ 0103 3 (2-2-5)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม)

หมวดวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
เฉพาะ สศ 0111 3 (1-4-4)
เฉพาะ สศ XXXX 3 (X-X-X)
เฉพาะ สศ XXXX 3 (X-X-X)
เลือกเสรี XX XXXX 3 (X-X-X)
เฉพาะ สศ 0125 3 (300)

หมายเหตุ ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด

- NO DATA -