สำนักอำนวยการ

รายการ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 Download...
- แบบฟอร์มติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 Download...
- แบบฟอร์ม RM ๑ : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง Download...
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน Download...
- แบบฟอร์ม RM ๑ : การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประเมินผลกระทบความเสี่ยงและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง Download...
- แบบฟอร์ม RM ๒ : รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง Download...
- แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน Download...

สำนักวิชาการ

กำลังรอเอกสาร . .

สำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ

รายการ ดาวน์โหลด
- เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปฏิทินการรายงานผล และเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download...