ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ) 16 สิงหาคม 2547 - 9 มิถุนายน 2548
2
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ 10 มิถุนายน 2548 - 9 มิถุนายน 2552
3
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ (รักษาราชการแทน) 10 มิถุนายน 2552 - 19 กุมภาพันธ์ 2553
4
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2553 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
5
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน