การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ รศ.สุเทพ สันติวรานนท์ รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ และ ผศ. ประยูร ดำรงรักษ์ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้คะแนน 4.65 ซึ้งอยู่ในระดับดีมาก

รายละเอียด

  • สถานที่: วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • วันที่: 18 พ.ย. 2559
  • โดย: กัลย์ธีรา วงศ์พายัพไพบูลย์
  • จำนวน: 48 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18
IMAGE 19
IMAGE 20
IMAGE 21
IMAGE 22
IMAGE 23
IMAGE 24
IMAGE 25
IMAGE 26
IMAGE 27
IMAGE 28
IMAGE 29
IMAGE 30
IMAGE 31
IMAGE 32
IMAGE 33
IMAGE 34
IMAGE 35
IMAGE 36
IMAGE 37
IMAGE 38
IMAGE 39
IMAGE 40
IMAGE 41
IMAGE 42
IMAGE 43
IMAGE 44
IMAGE 45
IMAGE 46
IMAGE 47
IMAGE 48