คำขวัญ

“ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ”


อัตลักษณ์

“ มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน ”


เอกลักษณ์

“ สร้างโอกาสทางการศึกษา และอาชีพเพื่อชุมชน ”