• darkblurbg

 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยินดีต้อนรับ ...           การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1

หยุดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชุดรายวิชาที่ 1

หยุดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

หยุดการเรียนการสอน และเลื่อนการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อทีมและผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด