• darkblurbg
  • darkblurbg


 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยินดีต้อนรับ ...           ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด