วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร

      - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
      - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
      - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
      - สาขาวิชาอิสลามศึกษา
      - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักฐานการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

      1. ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 ฉบับ
      2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ม.6, ปวช., หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
      5. สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
      6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 3 รูป
      7. ใบรับรองการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากต้นสังกัด (กรณีสมัครสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) จำนวน 1 ฉบับ
      8. ใบรับรองการเป็นผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา โรงเรียนปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จากต้นสังกัด (กรณีสมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

      - วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560 : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
      - วันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2560 : โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เวลา 09.30 - 15.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

      วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
      โทรศัพท์ : 0-7346-0205
      โทรสาร : 0-7346-0061