ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 360 คน ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่

     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
     - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     - สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 402 คน ดังมี รายละเอียด ต่อไปนี้