กําหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559


กําหนดการ (ซอมยอย)
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปตตานี
ประจําปการศึกษา 2559
วันเสาร – อาทิตย ที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560
ณ หองประชุมสันติ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปตตานี

( รายละเอียด )


กําหนดการ (ซ้อมใหญ่)
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปตตานี
ประจําปการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

( รายละเอียด )


กําหนดการ (รับจริง)
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปตตานี
ประจําปการศึกษา 2559
วันอาทิตย ที่ 16 กรกฎาคม  2560
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

( รายละเอียด )