วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ 

ตําแหนงที่เปิดรับสมัคร 
      แมบานทําความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

อัตราคาจาง  
      เดือนละ 8,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
      1. เพศหญิง อายุ 25 ป ขึ้นไป
      2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป  
      3. มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะและอดทน รักความสะอาด และมีใจบริการ  
      4. มีสัญชาติไทย  
      5. เปนผูมีรางกายสมบูรณ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนผู เสมือนหรือไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ    
      6. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม  

การรับสมัคร
      ขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปตตานี


รายละเอียดการรับสมัคร