แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการอบรมการเรียนรู้มารยาทในการเรียนร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560


ประกาศ

จากงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้มารยาทในการเรียนร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” ปีการศึกษา 2560
 

จากเดิม  จำนวน 3 รุ่น 

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560
     

ปรับเหลือ จำนวน 2 รุ่น  ดังนี้

หมายเหตุ

  • นักศึกษาพร้อมกัน เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติ  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • แต่งกายชุดนักศึกษา