วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางจางเหมาบริการ 

ตําแหนงที่เปิดรับสมัคร 
      เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

อัตราคาจาง  
      เดือนละ 8,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 
      1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
      2. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และการคำนวณ 
      3. มีทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

การรับสมัคร
      ขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ระหวางวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปตตานี


รายละเอียดการรับสมัคร