ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


          ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานทะเบียน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 16 -  20 ตุลาคม 2560 นั้น
 

          บัดนี้ การประมวลผลการรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 

          ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการคัดเลือกใน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์