ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ


          ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่องการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นั้น

 

          บัดนี้ ได้ประมวลผลการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดังนี้

 

ลำดับที่ 1 นางสาวดวงใจ ขันธสามล  
ลำดับที่ 2 นางสาววานีตา ยูโซะ (สำรองลำดับที่ 1)
ลำดับที่ 3 นางสาวลีฮะห์ เจ๊ะเล๊าะ (สำรองลำดับที่ 2)

 

          โดยให้ผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานพร้อมทั้งทำสัญญาจ้าง ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 08.30 น. ณ งานบุคคล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานีจะเรียกใช้รายชื่อสำรองในลำดับต่อไป