ขยายเวลาการรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560


          ตามที่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ขอประกาศขยายเวลารับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ตามรายละเอียดดังแนบ ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วย 14 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายกองค์การนักศึกษา 1 ตำแหน่ง
2. อุปนายกกิจกรรมภายใน 1 ตำแหน่ง
3. อุปนายกกิจกรรมภายนอก 1 ตำแหน่ง
4. เลขานุการ 1 ตำแหน่ง
5. ประธานฝ่ายการเงิน 1 ตำแหน่ง
6. ประธานฝ่ายศิลปกรรม 1 ตำแหน่ง
7. ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง
8. ประธานฝ่ายพัสดุและแสงเสียง 1 ตำแหน่ง
9. ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 ตำแหน่ง
10 ประธานฝ่ายกีฬา 1 ตำแหน่ง
11. ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
12. ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
13. ประธานฝ่ายสวัสดิการ 1 ตำแหน่ง
14. ประธานฝ่ายวิชาการ 1 ตำแหน่ง

 

ให้นักศึกษาที่สนใจ จัดทีมตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น และดำเนินการดังนี้

1. ขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
          1.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
          1.2 รูปถ่ายแต่งกายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน

รายละเอียดดังแนบ