ประกาศรายชื่อทีมและผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อทีมและผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดให้นักศึกษาลงเสียงประชามติ เพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 12.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน

 

เอกสารแนบท้าย