ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี


            ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

            ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน http://www.bcca.go.th และที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

            ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร