รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


      ตามประกาศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานสอนตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานสอนตำแหน่ง อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ดังรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย