รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2/2560


      ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นั้น
 

      บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๙๓ คน ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
 

๑. กำหนดการสอบ

      การสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
        ๑.๑ สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.
        ๑.๒ อุปกรณ์ในการเข้าสอบ มีดังนี้ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน หรือสีดำ, บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน
        ๑.๓ การตัดสินผลการสอบ จะเรียงลำดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ผู้ที่ได้ลำดับที่ ๑ - ๔๐ จะมีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กรณีผู้มีสิทธิ์ลำดับที่ ๑ - ๔๐ ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด วิทยาลัยชุมชนปัตตานีขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับ
        ๑.๔ ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หรือทางเว็บไซต์ http://www.pncc.ac.th
 

๒. การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ และคำแนะนำที่ควรทราบ

      ๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวม รองเท้าแตะ, เสื้อคอกลม และการเกงยีนส์) ผู้หญิงจะต้องสวมกระโปรง ผู้ชายจะต้องสวมการเกงทรงสุภาพ มิฉะนั้น กรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
      ๒.๒ ก่อนถึงเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องไปที่หน้าห้องสอบของตัวเอง โดยกรรมการคุมสอบจะตรวจสอบความเรียบร้อยและอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้
      ๒.๓ การเข้าห้องสอบล่าช้ากว่ากำหนดเวลาสอบ
          - หากมาถึงห้องสอบไม่เกิน ๑๕ นาที อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ แต่ไม่ต่อเวลาในการทำข้อสอบให้ กำหนดหมดเวลาสอบตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว
          - หากมาถึงห้องสอบช้ากว่ากำหนดเวลาสอบเกินกว่า ๑๕ นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ


รายละเอียดแนบท้าย