ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2/2560


      ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น


      บัดนี้การดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้ผู้มีรายชื่อดังบัญชีแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ดังรายละเอียดแนบท้าย


รายละเอียดแนบท้าย