รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


      ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น


      วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศฯ มาติดต่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ๖๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล


รายละเอียดแนบท้าย

รายชื่อแนบท้าย