บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59, 60)


     ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดการลงทะเบียนเรียนภากการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59, 60) โดยกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 และลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

     บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แล้วปรากฎว่ายังมีนักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนด ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

     วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงประกาศให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ติดต่อยื่นคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนล้าช้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59, 60) ภายในวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2561 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.) ณ งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี


รายละเอียดแนบท้าย