ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายละเอียดแนบท้าย