รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561


      ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 360 คน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 340 คน ดังมีรายละเอียดแนบท้าย

      รายละเอียดแนบท้าย