ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561


      ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 นั้น


      บัดนี้ การดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังบัญชีแนบท้ายประกาศ รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและรายงานตัวลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานความรู้ (สำหรับผู้สอบไม่ผ่านวัดความรู้พื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสันติ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. แต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้


      1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
      2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเครื่องแบบวิทยาลัยชุมชนปัตตานี) จำนวน 2 รูป
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
      4. ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 100 บาท (ชำระทุกคน)


รายชื่อแนบท้าย