บัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


      ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2561 นั้น

      บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ได้ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แล้วปรากฏว่ายังมีนักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนด ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

      วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงประกาศให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ติดต่อยื่นคำร้องขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 (พุธ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) ณ งานทะเบียนและวัดผล

รายละเอียดแนบท้าย