รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560


      ตามที่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560 นั้น

      บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อติดต่อชำระเงิน

      - ค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 600 บาท (ทุกคน)
      - ค่าเช่าชุดครุย จำนวน 600 บาท (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร)

ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี


บัญชีรายชื่อแนบท้าย