รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)


      ตามที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) จำนวน 155 คน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีนั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) จำนวน 105 คน ดังมีรายละเอียดแนบท้าย


รายละเอียดแนบท้าย