ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)


      ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) ซึ่งกำหนดให้ ผู้มีสิทธิ์สอบมาดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังบัญชีแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และรายงานตัวลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานความรู้ (สำหรับผู้สอบไม่ผ่านวัดความรู้พื้นฐาน) ณ กลุ่มงานทะเบียนวัดผล อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ        
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเครื่องแบบวิทยาลัยชุมชนปัตตานี) จำนวน 2 รูป        
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ        
4. ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 100 บาท (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านวิชาคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจ)


รายชื่อแนบท้าย