วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

ทำหน้าที่สร้างงานการศึกษา

แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

 

ให้วิชาความรู้สู่ชุมชน

สร้างโอกาสทางการศึกษา

 

พัฒนาอาชีพเราฝึกฝน

พัฒนาความคิดชีวิตคน

 

ให้ชุมชนสุขสันต์และมั่นคง

พวกเรารู้รักสามัคคี

 

รักภักดีสถาบันอันสูงส่ง

ชาติศาสนากษัตราอยู่ดำรง

 

ไทยยืนยงคงมั่นนิรันดร์กาล

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

ทุกคนมีความรักสมัครสมาน

มีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการ

 

ด้วยจิตวิญญาณรักมั่นในวิทยาลัยของเรา