Download... PNG / JPG / PSD

จุดกึ่งกลาง

:

ศูนย์รวมความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชน

ช่องว่าง

:

การศึกษา ความรู้ การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา

รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย

:

การบูรณาการวิถีปัญญา และวิถีไทย

เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง

:

การศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ ชุมชนและประเทศชาติ