ปรัชญา

“ พัฒนาบุคคลและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมสันติสุข ”


วิสัยทัศน์

“ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”


พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

2. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

3. การบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน