โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยสำนักงานผู้อำนวยการ นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนพร พนาคุปต์ รองประธานกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้ารวมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุใน 3 ชุมชน บ้านยางแดง บ้านนาพร้าว และบ้านโผงโผงนอก พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ( พมจ./พช./รพ.สต./สาธารณสุขอำเภอ/อสม.) ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชุนปัตตานี ภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยน Mindset โดย ภก.ชัยณรงค์ ชูทอง และ ภก.วิชญาพร ไสยสิทธิ์ จากวิทยาลัยสาธารณสุขยะลา และในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกล่าวปิดโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาในชุมชนได้