แหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน

รูปแบบโครงสร้างเนื้อหา Google Classroom

วีดีโอคู่มือการใช้งาน

คลิปแนะนำการบันทึกหน้าจอ

วิธีการบันทึก มคอ.3

แบบวัดและประเมินผลการศึกษา

วิธีการดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน Google Classroom

หลักสูตร/กฏระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง