คณะกรรมการสภา

รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

นางสาวธนพร พนาคุปต์
รองประธานกรรมการ

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายพิทักษ์ ก่อเกียรพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายภูเบศ จันทนิมิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกวิท แย้มกลิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิบูลย์ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนธัญ แสงพุ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุกูล สนิทพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด
เลขานุการ

นางซูไบดะห์ จะปะกียา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอุราภรณ์ บุญดำ
ผู้ช่วยเลขานุการ