บุคลากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี prayoon.dam@pncc.ac.th -
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี suthisak.num@pncc.ac.th -
นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี chayaphon.put@pncc.ac.th -
รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี teppagone.pit@pncc.ac.th -
นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ chaweewan.khu@pncc.ac.th -
นางสาวภรตา อภิรักษากุล ครู คศ.2 ชำนาญการ phorata.aph@pncc.ac.th -
นางสุวรรณี วัชรีบำรุง ครู คศ.2 ชำนาญการ suwannee.wat@pncc.ac.th -
นางสาวลาตีปะห์ ดอแม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ lateepah.dom@pncc.ac.th -
นายสุริยา หว่าหลำ ครู คศ.1 suriya.wal@pncc.ac.th -
นางสุภณิดา วงษ์เดิม ครูผู้ช่วย supanida.won@pncc.ac.th -
นางสาวฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย haneesah.bin@pncc.ac.th -
นางสาวภาวิณี จังพล - pavinee.jun@pncc.ac.th -
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
นางสาวซัลซาบีล สะแม นักวิชาการศึกษา zalzabeel.sam@pncc.ac.th -
นางสาวสมพร โรยทั่ว นักวิชาการศึกษา somporn.roy@pncc.ac.th -
นางแวสาระห์ นิอามัน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน weasarah.nia@pncc.ac.th -
นายวทัญญู หมัดชูโชติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน watanyoo.mad@pncc.ac.th -
นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมาก นักวิชาการวัดและประเมินผล rattanabhorn.pae@pncc.ac.th -
นางโนรี มะเด็ง นักวิชาการเงินและบัญชี noree.mad@pncc.ac.th -
นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ นักวิชาการเงินและบัญชี pensuda.per@pncc.ac.th -
นางนุริสาน ดือราแม นักวิชาการพัสดุ nurisan.dua@pncc.ac.th -
นายสาเหะนาวาวี สาเหะอามิ นักวิชาการพัสดุ sahehnawawee.sah@pncc.ac.th -
นางซูไบดะห์ จะปะกียา เจ้าหน้าที่ธุรการ subaidah.cha@pncc.ac.th -
นางอุราภรณ์ บุญดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ uraporn.boo@pncc.ac.th -
นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา นักวิชาการศึกษา pathumnattharat.niy@pncc.ac.th -
นางสาวนันทิชา บุญละเอียด เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล nunthicha.bun@pncc.ac.th -
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  Email  Tel
นางสาวนูรีซัน ดอเล๊าะ ครูอัตราจ้าง nurisan.dol@pncc.ac.th -
นางจุฑารัตน์ สาและ เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล jutarat.sal@pncc.ac.th -
นางสาวรูสนา เซ็ง เจ้าหน้าที่วิจัยและจัดเก็บข้อมูล rusna.san@pncc.ac.th -
นางสาวปัตตีมา ปัตนกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป pattima.pat@pncc.ac.th -
นางสาวแวอาอียะห์ บุงาตายง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน waeayeeyah.bun@pncc.ac.th -
นางสาวแวนุรไอนี แวอีซอ เจ้าหน้าที่ครัวฮาลาล waenunaini.wae@pncc.ac.th -
นางสาวอานา ดอเล๊าะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ana.dor@pncc.ac.th -
นายอิมรอน ดาโอ๊ะ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร aimron.dao@pncc.ac.th -
นายอุมาร์ เจะอุบง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ umar.che@pncc.ac.th -
นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ เจ้าหน้าที่บัญชี nifatiha.nid@pncc.ac.th -
นางสาวอัสมา เหนื่องตีบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน asma.nha@pncc.ac.th -
นายมูฮำหมัดฮาฟิซ ยะโดะ เจ้าหน้าที่พัสดุ - -
นายซอฟฟี้ มะลาลม พนักงานขับรถ - -
นายรุสลัน มะเด็ง พนักงานขับรถ - -
นายอิสมาแอ สาและ นักการภารโรง is-maae@pncc.ac.th -
นายแวรุสดี แวยะโก๊ะ คนสวน - -
นางกัสหม๊ะ สาและ แม่บ้าน - -
นางรอฮานี เจะอาลี แม่บ้าน - -
นายนายือรี อุเซ็ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
นายอุสมาน ดือเระ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
นายอาหามะ กาหลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
นายมะยากี มาหิเละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - -
นางปุณยนุช ทองด้วง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนฯ - -
นางสาวอาทิตยา แวเด็ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป atittaya.wae@pncc.ac.th -
นางสาวมูรนี เล๊ะนุ๊ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ murnee.len@pncc.ac.th -
นางสาวฮุสนา เจะมะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ husna.che@pncc.ac.th -