คณะอนุกรรมการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรียา ไชยลังกา
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพรัตน์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาตราจารย์มัซลัน สุหลง
อนุกรรมการ
นายนุลอัฟฏา สาและ
อนุกรรมการ
นางสาวสมปอง อัดอินโหม่ง
อนุกรรมการ
นายอดิศร กลิ่นพิกุล
อนุกรรมการ
นางสาวลาตีปะห์ ดอแม
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ