สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชื่อย่อ (ไทย) : อ.(สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate Degree in Community Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : A.(Community Health)

วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขในฝ่ายสาธารณสุขขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.4 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

Comming Soon

ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก ..