ตารางเรียน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาอิสลามศึกษา