ประวัติความเป็นมา

29 กรกฎาคม 2547

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายเสนอ จันทรา) เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายมานิต วัฒนเสน) รองประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 (นายวิมล จันทร์แก้ว) เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการอีก จำนวน 37 คน มีคณะทำงานประสานการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 10 คน ทำหน้าที่ประสานงาน และจัดทำแผนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (นางสาวสุนันทา แสงทอง) และที่ปรึกษาสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (นายถนอม อินทรกำเนิด และ นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตั้งอยู่ที่ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 1 หลัง ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารของสำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ในความดูแลของธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เมื่อได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงขออนุญาตใช้อาคารจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น จำนวนหลากหลายหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

พ.ศ. 2548

ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา โดยเปิดสอนควบคู่ไปกับหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2549

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ห้องประชุม และสำนักงาน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล

พ.ศ. 2551

เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 24 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง

พ.ศ. 2557

เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอิสลามศึกษา

พ.ศ. 2559

เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เกี่ยวกับวิทยาลัย